Można pobrać w linku Regulamin udzielania zamówień.


 

 

1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice

2.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

4.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

5.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

7.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Rozporządzenie zmieniające powyższe

8.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

9.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

10.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

11.

Ustawa Prawo Wodne z 20.07.2017 r.