Zarząd Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A informuje, że Decyzją WR.RET.070.237.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Taryfa obowiązuje od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku.

 

1. Wysokość opłat za 1 m³ wody oraz opłat stałych (w złotych netto).

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1

cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,24

1,11

4,58

1,20

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

2

Grupa 2

cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

4,85

3,36

5,24

3,63

zł/m³

zł/odbiorcę/miesiąc

 

2. Wysokość opłat za 1 m³ ścieków ( w złotych  netto)

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1

cena za odprowadzone ścieki

 

9,80

10,59

zł/m³

 

2

Grupa 2

cena za odprowadzone ścieki

 

11,65

12,59

zł/m³

 

 

Cena za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę Gminy Marcinowice do 1 m³ ścieków w wysokości 1,71 zł ( brutto )

 

Grupa 1 - Gospodarstwa domowe

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy

 

-------------------------------------------------------------------------

 

  1. Stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

Zrządzenie Nr 1/2018r

Prezesa Zarządu Spółki

Z dniem 01.01.2018r. wprowadza się cennik za świadczone usługi

przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.

Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

 

 

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Lp.

Usługa

j.m.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego

szt.

150,00

23%

184,50

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego

szt.

150,00

23%

184,50

 

Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW

 

A. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

Lp.

Usługa

jm.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i/lub kanalizacji

szt.

140,00

23%

172,20

2.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

szt.

100,00

23%

123,00

3.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodno-kanalizacyjnego

szt.

100,00

23%

123,00

 

B. GOSPODARKA WODOMIERZOWA

 

1.

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

90,00

8%

97,20

2.

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

90,00

23%

110,70

3.

Odbiór techniczny wodomierza- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

60,00

8%

64,80

4.

Odbiór techniczny wodomierza- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

60,00

23%

73,80

5.

Plombowanie wodomierza- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

20,00

8%

21,60

6.

Plombowanie wodomierza- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

20,00

23%

24,60

7.

Zakręcenie i odkręcenie dopływu wody- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

100,00

8%

108,00

8.

Zakręcenie i odkręcenie dopływu wody- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

100,00

23%

123,00

 

C. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

1.

Wywóz nieczystości płynnych samochodem specjalistycznym MAN o pojemności 9m3  - gospodarstwa domowe.

szt.

146,73

8%

158,47

2.

Wywóz nieczystości płynnych samochodem specjalistycznym MAN o pojemności 9m3  -pozostali odbiorcy.

szt.

161,73

8%

174,67

3.

Udrożnienie sieci kanalizacyjnej- gospodarstwa domowe.

h

250,00

23%

307,50

4.

Udrożnienie sieci kanalizacyjnej-

pozostali odbiorcy.

h

300,00

23%

369,00

 

D. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI

 

1.

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej

Wycena indywidualna

23%

 

 

E. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONYWANIA WODOCIĄGÓW

 

1.

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej

Wycena indywidualna

23%

 

 

 

 

F. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN

 

1.

Lokalizacja awarii wodociągowych

h

136,90

23%

168,39

2.

Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie

szt.

61,69

23%

75,88

3.

Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy podłączeniowej do jednego budynku

szt.

50,00

8%

54,00

4.

Wykonanie prac budowlanych związanych z przywróceniem zasilania w wodę budynku

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

5.

Przeniesienie zestawu wodomierzowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

6.

Przeniesienie zestawu wodomierzowego wraz z przebudową podejścia wodomierzowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

7.

Przebudowa przyłącza wodociągowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

8.

Usunięcie uszkodzenia wodociągu/ kanalizacji

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

9.

Odbiór techniczny przyłącza wod-kan

szt.

80,00

23%

98,40

 

G. USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMU SPRZĘTU

 

1.

Volkswagen LT28 TDI DSW60881

h

40,00

23%

49,20

2.

Volkswagen LT28 TDI DSW54336

h

40,00

23%

49,20

3.

Koparka JCB

h

80,00

23%

98,40

4.

Ciągnik U-912 z przyczepą

h

65,00

23%

79,95

5.

Mercedes Benz Unimog U-400

h

100,00

23%

123,00

6.

Spycharka DT 75

h

100,00

23%

123,00