Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki

na terenie Gminy Marcinowice.

Zgodnie z decyzją WR.RZT.70.81.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice na okres 3 lat, wprowadza się nowe ceny i stawki opłat w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 luty 2025 r. dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1

 2. stała opłata abonamentowa:

4,50 zł/m3

1,30 zł/ odb./m-c

4,58 zł/m3

1,40 zł/ odb./m-c

4,68 zł/m3

1,50 zł/ odb./m-c

 1. Grupa 2:

 2. stała opłata abonamentowa:

4,90 zł/m3

3,40 zł/ odb./m-c

5,05 zł/m3

3,50 zł/ odb./m-c

5,15 zł/m3

3,60 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1:

10,17 zł/m3

10,36 zł/m3

10,57 zł/m3

 1. Grupa 2:

11,54 zł/m3

11,76 zł/m3

11,99 zł/m3

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, brutto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1

 2. stała opłata abonamentowa:

4,86 zł/m3

1,40 zł/ odb./m-c

4,95 zł/m3

1,51 zł/ odb./m-c

5,05 zł/m3

1,62 zł/ odb./m-c

 1. Grupa 2:

 1. stała opłata abonamentowa:

5,29 zł/m3

3,67 zł/ odb./m-c

5,45 zł/m3

3,78 zł/ odb./m-c

5,65 zł/m3

3,89 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1:

10,98 zł/m3

11,19 zł/m3

11,42 zł/m3

 1. Grupa 2:

12,46 zł/m3

12,70 zł/m3

12,95 zł/m3

Taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy

Do taryfowej grupy odbiorców – Gospodarstwa domowe zalicza się odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczana jest do spożycia przez ludzi (do picia, gotowania, przygotowania posiłków lub innych celów w gospodarstwach domowych ). Właściciele i Zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości rozliczani są za ilość zużytej wody ustalonej głownie w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Do taryfowej grupy odbiorców – Pozostali odbiorcy zalicza się podmioty gospodarcze, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także gdy dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi i na cele socjalno-bytowe na utrzymanie czystości , na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i terenów zielonych zgodnie z art.22 ustawy. Do tej grupy odbiorców usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej ,budowlanej, rolniczej w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także instytucje administracji publicznej, użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe itp. Odbiorcy zakupujący wodę na ww. potrzeby rozliczani są za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

 

DECYZJA

TARYFA – GMINA MARCINOWICE