Strzelce, dnia 16.05.2024r.

 

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH SP.ZO.O W STRZELCACH

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIEŻAROWEGO, POJAZD SPECJANY MERCEDES – BENZ UNIMOG E3 12Ot

 

Nazwa siedziba sprzedającego:

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o

Strzelce 15A

58-123 Strzelce

NIP: 884-001-87-04

Przedmiot sprzedaży:

Samochód ciężarowy, pojazd specjalny MERCEDES–BENZ UNIMOG E3 12 Ot, stanowiący własność Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o w Strzelcach

Rok produkcji: 2001

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Numer rejestracyjny: DSW 3834A

Pojemność/ Moc silnika: 4249ccm / 130W(177KM)

Charakter wykorzystania: oczyszczanie dróg

Rodzaj zabudowy: skrzyniowa

Rodzaj kabiny: krótka (odchylana)

Rozstaw osi : 4760mm

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / 4×2 / manualna

Masa całk. : 11900kg

Przebieg: 276068 km

Kolor powłoki lakierowej kabiny:    pomarańczowy

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi:    resory / resory / 4760 mm

Liczba cylindrów:   6 / rzędowy

W skład samochodu specjalnego wchodzi:

 1. Piaskarka, marki KUPPER EISSER, typu STAHD, nr fabrycz. 22011 z roku 2001.
 2. Kosiarka, marki DUCKER, model 4445, typu 13, nr fabrycz. 510926 z roku 2001.
 3. Pług, marki SCHMIDT Group, typu SNK 30, nr fabrycz. 1006512-7, seria SNK 30-60-1-148 z roku 2006.

Stan techniczny: zgodnie z operatem.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( tel. do kontaktu:  605352620, 74/850-40-16).

Cena wywoławcza:

Wartość przedmiotu sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę 123.861,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto ( w tym podatek VAT wg. stawki 23% w kwocie 23.161,00 zł)  i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu.

W II Pisemnym Przetargu Ofertowym Nieograniczonym wartość przedmiotu sprzedaży zostaje obniżona o 10% wartości tj.:

Kwota brutto:

111 474.90 zł (sto jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 90/100 gr)

Vat: 20 844,90 zł

Kwota Netto: 90 630,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do 14 dni od dnia wywieszenia.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
 • Numer PESEL / REGON i NIP oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Oferowaną cenę brutto,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedna ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem
„II Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego, pojazd specjalny MERCEDES-BENZ UNIMOG E3 12 Ot.” w siedzibie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. ul. Strzelce 15A,  58-123 Strzelce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia, w godzinach pracy biura tj. do dnia 30.05.2024r. Za datę wpływu ustala się  dzień wpływu do siedziby spółki.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Pozostałe informacje:

1.Otwarcie ofert nastąpi  w następnym dniu po zakończeniu składania ofert, w siedzibie Zakładu    Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach.

2.Samochód zostanie sprzedany za najkorzystniejszą ofertę cenową. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całości kwoty nabycia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3.W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargów  organizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie  niższą niż 246zł. brutto. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4.Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

5.Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach oraz telefonicznie pod nr tel. 605352620, 74/850-40-16,
lub e-mailem: biuro@zuwik-strzelce.pl

6.Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 605352620, 74/850-40-16).

7.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej

www.zuwik-strzelce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług Wodnych
i Komunalnych w Strzelcach.

/-/ Prokurent

Ryszard Porębski

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia

Opinia rzeczoznawcy