ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT – zawiadomienie z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strzelce gmina Marcinowice – etap I” – dokumenty do pobrania tutaj

__________________________________________________________

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

  1. Formularz ofertowy:
  2. Projekt umowy
  3. Przedmiar robót
  4. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu
  5. Dokumentacja projektowa
  6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  7. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  8. Klauzula informacyjna RODO
  9. Dokumentacja techniczna br. elektryczna

Załącznik nr 1 do projektu umowy