Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

znajduje się przy ul. Tuwima 25 w miejscowości Marcinowice, w którym przyjmowane są  bezpłatnie od mieszkańców Gminy (objętych gminnym system gospodarowanie odpadami) następujące odpady:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte chemikalia,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 350 kg/miesiąc),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 350 kg/miesiąc),
 • zużyte opony (do 20 sztuk/rok),
 • papier i tektura (w tym opakowania),
 • opakowania z metali,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło (w tym opakowania),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpadowa masa roślinna,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • odzież i tekstylia.
Odpady mieszkańcy muszą dostarczać własnym transportem, które muszą być posegregowane zgodnie z rodzajem odpadów.