ul. Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

Zgłaszanie awarii tel. 748 504 016

Cennik usług

ZUWIK STRZELCE

Zarząd Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A informuje, że Decyzją WR.RZT.70.81.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązuje od 01 marzec 2022 roku do 28 lutego 2025 roku.

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1

 2. stała opłata abonamentowa:

4,50 zł/m3

1,30 zł/ odb./m-c

4,58 zł/m3

1,40 zł/ odb./m-c

4,68 zł/m3

1,50 zł/ odb./m-c

 1. Grupa 2:

 2. stała opłata abonamentowa:

4,90 zł/m3

3,40 zł/ odb./m-c

5,05 zł/m3

3,50 zł/ odb./m-c

5,15 zł/m3

3,60 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1:

10,17 zł/m3

10,36 zł/m3

10,57 zł/m3

 1. Grupa 2:

11,54 zł/m3

11,76 zł/m3

11,99 zł/m3

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, brutto):

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1

 2. stała opłata abonamentowa:

4,86 zł/m3

1,40 zł/ odb./m-c

4,95 zł/m3

1,51 zł/ odb./m-c

5,05 zł/m3

1,62 zł/ odb./m-c

 1. Grupa 2:

 1. stała opłata abonamentowa:

5,29 zł/m3

3,67 zł/ odb./m-c

5,45 zł/m3

3,78 zł/ odb./m-c

5,65 zł/m3

3,89 zł/ odb./m-c

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca

Taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca

Taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca

 1. Grupa 1:

10,98 zł/m3

11,19 zł/m3

11,42 zł/m3

 1. Grupa 2:

12,46 zł/m3

12,70 zł/m3

12,95 zł/m3

Taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy

Do taryfowej grupy odbiorców – Gospodarstwa domowe zalicza się odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczana jest do spożycia przez ludzi (do picia, gotowania, przygotowania posiłków lub innych celów w gospodarstwach domowych ). Właściciele i Zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości rozliczani są za ilość zużytej wody ustalonej głownie w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Do taryfowej grupy odbiorców – Pozostali odbiorcy zalicza się podmioty gospodarcze, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także gdy dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi i na cele socjalno-bytowe na utrzymanie czystości , na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i terenów zielonych zgodnie z art.22 ustawy. Do tej grupy odbiorców usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej ,budowlanej, rolniczej w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także instytucje administracji publicznej, użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe itp. Odbiorcy zakupujący wodę na ww. potrzeby rozliczani są za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

Wysokość opłat za usługi techniczne, cen usług, stawek roboczogodzin i pracy sprzętu obowiązujące od dnia 1 marca 2022 r.


3. Stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Zrządzenie Nr 1/2018r
Prezesa Zarządu Spółki
Z dniem 01.01.2018r. wprowadza się cennik za świadczone usługi
przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.
Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Lp.

Usługa

j.m.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego

szt.

150,00

23%

184,50

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego

szt.

150,00

23%

184,50

Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW

A. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

Lp.

Usługa

jm.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i/lub kanalizacji

szt.

140,00

23%

172,20

2.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego

szt.

100,00

23%

123,00

3.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodno-kanalizacyjnego

szt.

100,00

23%

123,00

B. GOSPODARKA WODOMIERZOWA

 

1.

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

90,00

8%

97,20

2.

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

90,00

23%

110,70

3.

Odbiór techniczny wodomierza- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

60,00

8%

64,80

4.

Odbiór techniczny wodomierza- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

60,00

23%

73,80

5.

Plombowanie wodomierza- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

20,00

8%

21,60

6.

Plombowanie wodomierza- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

20,00

23%

24,60

7.

Zakręcenie i odkręcenie dopływu wody- budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

100,00

8%

108,00

8.

Zakręcenie i odkręcenie dopływu wody- pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

100,00

23%

123,00

C. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

1.

Wywóz nieczystości płynnych samochodem specjalistycznym MAN o pojemności 9m3 - gospodarstwa domowe.

szt.

146,73

8%

158,47

2.

Wywóz nieczystości płynnych samochodem specjalistycznym MAN o pojemności 9m3 -pozostali odbiorcy.

szt.

161,73

8%

174,67

3.

Udrożnienie sieci kanalizacyjnej- gospodarstwa domowe.

h

250,00

23%

307,50

4.

Udrożnienie sieci kanalizacyjnej-

pozostali odbiorcy.

h

300,00

23%

369,00

D. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI

 

1.

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej

Wycena indywidualna

23%

 

E. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONYWANIA WODOCIĄGÓW

 

1.

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej

Wycena indywidualna

23%

 

F. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN

 

1.

Lokalizacja awarii wodociągowych

h

136,90

23%

168,39

2.

Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie

szt.

61,69

23%

75,88

3.

Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy podłączeniowej do jednego budynku

szt.

50,00

8%

54,00

4.

Wykonanie prac budowlanych związanych z przywróceniem zasilania w wodę budynku

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

5.

Przeniesienie zestawu wodomierzowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

6.

Przeniesienie zestawu wodomierzowego wraz z przebudową podejścia wodomierzowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

7.

Przebudowa przyłącza wodociągowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

8.

Usunięcie uszkodzenia wodociągu/ kanalizacji

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

9.

Odbiór techniczny przyłącza wod-kan

szt.

100,00

23%

123,00

G. USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMU SPRZĘTU

 

1.

Volkswagen LT28 TDI DSW60881

h

40,00

23%

49,20

2.

Volkswagen LT28 TDI DSW54336

h

40,00

23%

49,20

3.

Koparka JCB

h

110,00

23%

135,30

4.

Ciągnik U-912 z przyczepą

h

65,00

23%

79,95

5.

Mercedes Benz Unimog U-400

h

100,00

23%

123,00

6.

Spycharka DT 75

h

100,00

23%

123,00