ul. Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

Zgłaszanie awarii tel. 748 504 016

Cennik

ZUWIK STRZELCE

Zarząd Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A informuje, że Decyzją WR.RZT.70.81.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa obowiązuje od 01 marzec 2022 roku do 28 lutego 2025 roku.


Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiącaTaryfa w okresie od 13 do 24 miesiącaTaryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Grupa 1stała opłata abonamentowa:4,50 zł/m31,30 zł/ odb./m-c4,58 zł/m31,40 zł/ odb./m-c4,68 zł/m31,50 zł/ odb./m-c
Grupa 2:stała opłata abonamentowa:4,90 zł/m33,40 zł/ odb./m-c5,05 zł/m33,50 zł/ odb./m-c5,15 zł/m33,60 zł/ odb./m-c
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiącaTaryfa w okresie od 13 do 24 miesiącaTaryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Grupa 1:10,17 zł/m310,36 zł/m310,57 zł/m3
Grupa 2:11,54 zł/m311,76 zł/m311,99 zł/m3

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, brutto):

 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiącaTaryfa w okresie od 13 do 24 miesiącaTaryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Grupa 1stała opłata abonamentowa:4,86 zł/m31,40 zł/ odb./m-c4,95 zł/m31,51 zł/ odb./m-c5,05 zł/m31,62 zł/ odb./m-c
Grupa 2:stała opłata abonamentowa:5,29 zł/m33,67 zł/ odb./m-c5,45 zł/m33,78 zł/ odb./m-c5,65 zł/m33,89 zł/ odb./m-c
Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:Taryfa w okresie od 1 do 12 miesiącaTaryfa w okresie od 13 do 24 miesiącaTaryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca
Grupa 1:10,98 zł/m311,19 zł/m311,42 zł/m3
Grupa 2:12,46 zł/m312,70 zł/m312,95 zł/m3

Taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy
Do taryfowej grupy odbiorców – Gospodarstwa domowe zalicza się odbiorców, dla których dostarczana woda przeznaczana jest do spożycia przez ludzi (do picia, gotowania, przygotowania posiłków lub innych celów w gospodarstwach domowych ). Właściciele i Zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości rozliczani są za ilość zużytej wody ustalonej głownie w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Do taryfowej grupy odbiorców – Pozostali odbiorcy zalicza się podmioty gospodarcze, dla których dostarczana woda przeznaczona jest na cele technologiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także gdy dostarczana woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi i na cele socjalno-bytowe na utrzymanie czystości , na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i terenów zielonych zgodnie z art.22 ustawy. Do tej grupy odbiorców usług zalicza się podmioty gospodarcze o profilu produkcji przemysłowej ,budowlanej, rolniczej w tym specjalnych działów produkcji rolnej, produkcji żywności, gastronomii, przetwórstwa, itp. a także instytucje administracji publicznej, użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, organizacje społeczne i polityczne, placówki: oświatowe, kulturalne, wychowawcze, kultury fizycznej wypoczynku i rekreacji, podmioty świadczące usługi, placówki handlowe itp. Odbiorcy zakupujący wodę na ww. potrzeby rozliczani są za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

3. Stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Cennik pozostałych usług wykonywanych przez Spółkę ZUWiK