Strzelce, 20.11.2019 r.

 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.

58-124 Marcinowice

Strzelce 15 A

 

 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI

 

 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ) W związku z tym prosimy o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych ( spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych ).

 

 


 

Tel/fax: 074 850 40 16, 074 850 44 16.

e-mail: zuwik@poczta.onet.pl

NIP: 884-001-87-04 Regon: 890591552

BS ŚWIDNICA O/Marcinowice Nr 72-9531-1029-2001-0000-5210-0001

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Dla Wrocławia – Fabrycznej We Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS – 0000059912